Jesteśmy firmą zajmującą się kompleksową realizacją  profesjonalnych instalacji odgromowych. Zlecenia realizujemy na terenie całego kraju. Zapraszamy do przeczytania informacji zawartych na naszych stronach.  Na wszystkie pytania chętnie odpowiemy.

AKTYWNE INSTALACJE ODGROMOWE WYKONUJEMY TYLKO W OPARCIU O SYSTEMY INGESCO PDC -http://www.ingesco.com/

 

Wyładowania Atmosferyczne.


O tym jak wielkim zagrożeniem są wyładowania atmosferyczne nie trzeba nikogo przekonywać. Nie trzeba również przekonywać, że pieniądze wydane na usuwanie ich skutków to pieniądze zmarnowane. Pomyśl czy nie warto się przed tym zabezpieczyć?!

W Polsce w przeciągu roku w obszar 1km2 piorun uderza częściej niż dwa razy. Zniszczenie domu jest najbardziej spektakularnym efektem wyładowania atmosferycznego, natomiast najczęstszym jego skutkiem jest uszkodzenie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 30% uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowana jest wyładowaniami atmosferycznymi.

Wykonujemy wszystkie instalacje odgromowe - piorunochrony, niezależnie od rodzaju instalacji (aktywna czy tradycyjna) oraz miejsca i regionu (cała Polska).

Instalacje odgromowe - piorunochrony wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami UE, a wszystkie stosowane przez nas rozwiązania są poparte wieloletnimi badaniami. Sprzedawane przez naszą firmę systemy odgromowe posiadają właściwe certyfikaty.

 

 

Zewnętrzna Ochrona Odgromowa - normy i założenia.


Najnowszą normą regulującą sprawy instalacji odgromowych jest norma PN EN-62305. Opisując tą normę w skrócie określa ona, że wszystkie zabezpieczenia zainstalowane na budynku muszą wcześniej zostać zaprojektowane, bądź uprawniony projektant może taki dokument dostarczyć wraz z ukończeniem prac instalatorskich. Jednakże za całość przedstawionych tam zabezpieczeń odpowiada właśnie ON i muszą być one zgodne ze stanem faktycznym.

Dla wszystkich, którzy chcą korzystać z normy NFC 17-102 informuję, że została ona zharmonizowana z normą EN-62305  w 2010 roku. Jedyną istotną zmianą dotyczącą ujednolicenia zasad podstawowych jest fakt, że każda instalacja wykonana w oparciu o tą normę musi posiadać dwa punkty pomiarowe (złącza kontrolne). Zmianie ulegają także strefy i promienie ochrony obszarów dla poszczególnych ostrzy.Zwody - wystające części instalacji odgromowej służące do przechwytywania impaktów piorunowych.

Zwodami mogą być przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu, tzw. zwody naturalne, lub przewody umieszczone tylko w celach ochrony odgromowej, tzw. zwody sztuczne.

Zwody na dachach oraz, w przypadku obiektów wysokich (ponad 20 m), na ścianach budynku powinny wytrzymać przepływ prądu piorunowego. W normie PN EN 62305  określono warunki jakie musi spełniać struktura stalowa w obrębie obiekty żelbetowego, żeby można ją traktować jako galwanicznie ciągłą i wykorzystać jako naturalne elementy urządzenia piorunochronnego.

Podstawowe wymagania dotyczą zapewnienia spawanych lub solidnych powiązań ok. 50% prętów pionowych i poziomych. W przypadku wiązania prętów miękkim drutem stalowym powinny one zachodzić na siebie na długości równej 20-krotnej ich średnicy. Należy również zapewnić ciągłość połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami prefabrykowanymi.

W większości obiektów budowlanych należy zastosować zwody poziome niskie. W dotychczas obowiązujących zaleceniach zwody powinny być mocowane w sposób trwały w odległości minimum 2 cm od dachu niepalnego lub trudno zapalnego. W normie PN EN 62305 nie określa się minimalnej odległości przewodu od powierzchni dachu. Przewody mogą być ułożone bezpośrednio na dachu lub w niewielkiej od niego odległości. Takie ułożenie jest możliwe tylko w przypadku jeśli przepływ prądu piorunowego w przewodach nie spowoduje termicznego szkodzenie pokrycia dachowego.Blachę pokrycia dachowego można i należy wykorzystywać jako zwód poziomy niski pod warunkiem, że jej grubość będzie nie mniejsza niż 0,5 mm bez względu na rodzaj materiału pokrycia dachowego. W normie PN EN 62305 stwierdzono, że metalowe pokrycia dachowe nie mogą być pokryte materiałem izolacyjnym. Nie jest uznawane za izolację pokrycie blachy:
- cienką warstwą farby ochronnej,
- warstwą asfaltu o grubości do 0,5mm,
- warstwą folii o grubości do 1mm.

W przypadku urządzeń technologicznych np.: naziemnych zbiorników, rurociągów, aparatów technologicznych usytuowanych poza budynkami, jako najskuteczniejszą można stosować aktywną ochronę odgromową w oparciu o INGESCO PDC firmy Dena Desarrollos.

W obiektach krytych materiałem nieprzewodzącym zwody na dachu mogą być tworzone przez dowolną kombinację prętów, rozpiętych przewodów,głowic aktywnych lub przewodów ułożonych w postaci sieci, zgodnie z zaleceniami zawartymi w obowiązujących normach, wymiary oka sieci zwodów w zależności od poziomu ochrony odgromowej i związanej z tym skuteczności ochrony. Analizując przedstawione wartości należy zwrócić uwagę na wymóg tworzenia siatki . Zewnętrzne metalowe pokrycia dachowe ułożone na pokryciu wykonanym z drewna (deski lub belki drewniane) należy wykorzystywać jako zwody lub przewody odprowadzające pod warunkiem niewystępowania bezpośrednio pod blachą materiałów łatwopalnych takie jak: słoma, płyny i inne materiały łatwopalne.

Analizując przedstawione wartości należy zwrócić uwagę na wymóg tworzenia siatki zwodów o wymiarach 5mx5m. Siatka o takich wymiarach jest wymagana w przypadku konieczności zapewnienia ochrony o efektywności na poziomie 98%.

W dotychczasowych wymaganiach siatka o boku 5m była wymagana tylko w przypadku ochrony odgromowej zbiorników na ziemnych.

Przewody odprowadzające

Podobnie jak w przypadku zwodów, jako przewody odprowadzające należy wykorzystać przewody odprowadzające naturalne lub przewody sztuczne. Wymiary elementów stosowanych do odprowadzania prądów piorunowych są analogiczne jak w przypadku zwodów. Układ przewodów odprowadzających powinien zapewnić możliwie najkrótszą, wielo-przewodową drogę dla przepływu prądu piorunowego od punktu uderzenia do ziemi. Przewody odprowadzające powinny być instalowane wzdłuż prostych i pionowych tras.

Średnie odległości pomiędzy przewodami odprowadzającymi wg PN EN 62305:
Poziom ochrony           Średnia odległość.
I                                     10 m

II                                    15 m

III                                   20 m

IV                                   25 m

 

Uziomy naturalne i sztuczne

Do celów ochrony odgromowej i przepięciowej należy w pierwszej kolejności wykorzystać uziomy naturalne obiektu, którymi mogą być:
a) nie izolowane od ziemi podziemne metalowe części chronionych obiektów i urządzeń,
b) żelbetowe fundamenty i podziemne części chronionych obiektów (nie izolowane od ziemi lub zamalowane warstwą przeciw wilgotną),
c) metalowe rurociągi wodne oraz osłony studni artezyjskich znajdujące się w odległości nie większej niż 10 m od chronione go obiektu,
d) uziomy sąsiednich obiektów znajdujących się w odległości nie większej niż 10 m od chronionego obiektu.

Połączenia uziomów naturalnych z przewodami uziomów powinny być wykonane w sposób trwały za pomocą spawania lub zgrzewania . Jeśli wykonanie takich połączeń jest niemożliwe lub utrudnione dopuszczalne jest wykorzystanie obejm lub uchwytów mających zacisk lub zaciski zabezpieczone przed rozluźnieniem się. Tylko w przypadkach obiektów, w których nie ma możliwości wykorzystania uziomów naturalnych lub ich wykorzystanie jest niecelowe, należy stosować uziomy sztuczne. Ze względu na trwałość uziomów pojawiają się zalecenia zwiększenia wymaganych wymiarów poprzecznych uziomów do wartości 100mm2 - stal ocynkowana na gorąco oraz miedziane taśmy Cu 50mm2 , miedziane pręty lub liny 35 mm2.

Układ uziomów powinien również zapewnić zredukowanie do bezpiecznych wartości różnice potencjałów pomiędzy poszczególnymi punktami uziomu oraz podłączonymi do niego instalacjami i urządzeniami.

Wyznaczanie wartości rezystancji uziomów

Tworząc system uziomowy należy posiadać informacje o rezystywności gruntu, w którym projektowany uziom będzie umieszczony, wymogi jakie nakładają na uziom inne zalecenia i funkcje jakie powinien on spełnić. Dotyczy to szczególnie wymogów jakie narzucają urządzenia telekomunikacyjne i teleinformatyczne. W przypadku obiektów budowlanych zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie poziomego uziomu otokowego.

W normie PN EN 62305 jest podział uziomów stosowanych do celów ochrony odgromowej na następujące typy:
- typ A, do którego należą uziomy pionowe oraz poziome (promieniowe) dołączone do każdego z przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej
- typ B, do którego zaliczamy uziomy otokowe, kratowe i fundamentowe.

Postępując zgodnie z zaleceniami obowiązujących norm należy, analizując dowolny uziom otokowy, wyznaczyć zastępczy promień r powierzchni objętej tym otokiem i porównać z minimalną długością l dobraną dla danego poziomu ochrony odgromowej i rezystywności gruntu.
Liczba dodatkowych uziomów poziomych lub pionowych powinna być równa liczbie przewodów odprowadzających w zewnętrznym urządzeniu piorunochronnym. Dwa uziomy są minimalną ilością dla każdej instalacji odgromowej wykonanej zgodnie PN EN62305.

Wszystkie szczegółowe warunki wykonania każdej instalacji odgromowej określa uprawniony projektant w realizowanym przez siebie projekcie.

 

 

 

Słowa kluczowe: piorunochrony, piorunochron, instalacja odgromowa, instalacje odgromowe, odgromnik, zabezpieczenie odgromowe, odgromienie, odgromienia, odgromienie domu, odgrominstal, ingesco, odgromnik aktywny, piorunochron aktywny, aktywna instalacja odgromowa, instalacja piorunochronu, instalacja piorunochronów, montaż odgromienia.